Szkoła Językowa WELL DONE! Zwana w dalszej części „szkołą” prowadzi działalność w zakresie nauki języków obcych. Kursy językowe odbywają się w Ząbkach k/Warszawy przy ul. Józefa Piłsudskiego 2.

§1 Organizacja

 1. Szkoła zapewnia odpowiednią kadrę lektorską, programy nauczania, warunki lokalowe i
 2. bazę dydaktyczną niezbędną do prowadzenia kursu.
 3. Szkoła prowadzi nadzór metodyczny nad lektorami.
 4. Zajęcia odbywają się w zależności od wyboru rodzaju kursu z polskim lub anglojęzycznym lektorem (native speakerem) lub raz z polskim a raz z anglojęzycznym lektorem, czyli w tzw. systemie dualnym.
 5. Ilość uczestników kursu ustalana jest na podstawie poziomu zaawansowania poszczególnych uczestników oraz preferencji uczestników.
 6. Rozpoczęcie i zakończenie kursu następuje zgodnie z umową.
 7. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem zajęć szkoły, dołączonym do każdej umowy oraz zamieszczonym na stronie internetowej szkoły.

§2 Prawa i obowiązki uczestnika kursu

 1. Słuchacze mają prawo do czynnego uczestnictwa w zajęciach.
 2. Słuchacze mają prawo do zgłaszania uwag dotyczących merytoryki kursu oraz stosowanych metod pracy bezpośrednio do lektora lub metodyka szkoły.
 3. Słuchacz/Opiekun słuchacza zajęć indywidualnych ma prawo odwołać lekcję telefonicznie u lektora najpóźniej na 2 dni poprzedzającego lekcję maksymalnie dwa razy w semestrze. W przypadku odwołania lekcji po terminie, lekcja uważana jest za zrealizowaną. Odwołane zajęcia zostaną odrobione w terminie późniejszym.
 4. Słuchacze mają obowiązek przestrzegania społecznie przyjętych norm zachowania, nie zakłócania pracy nauczyciela oraz innych uczestników kursu.

§3 Prawa i obowiązki szkoły

 1. Obowiązkiem szkoły jest staranne i efektywne prowadzenie kursów języków obcych, zgodnie z założeniami programowymi dla danego poziomu i typu kursu, w wyznaczonych ramach czasowych.
 2. W przypadku choroby lektora, szkoła ma obowiązek wyznaczenia zastępstwa bądź, odpracowania zajęć w dogodnym dla słuchaczy terminie.
 3. Szkoła ma prawo do zmiany lektora w trakcie trwania kursu.
 4. W przypadku zmniejszenia się w trakcie kursu liczby osób w grupie poniżej minimalnej liczby, Szkoła ma prawo, po wcześniejszej konsultacji z uczniami, rozwiązać grupę, zwracając uczniom pieniądze za niezrealizowane zajęcia lub połączyć grupę z inną grupą na tym samym poziomie lub podnieść cenę kursu proporcjonalnie do liczby uczestników.
 5. W czasie trwania semestru szkoła zastrzega sobie prawo do uzupełnienia liczby słuchaczy w grupie.
 6. Za szkody materialne wyrządzone przez dzieci oraz młodzież odpowiadają rodzice.
 7. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży przed i po zakończeniu zajęć.

§4 Opłaty

 1. Cena kursu obejmuje (o ile w umowie nie wskazano inaczej) 70 jednostek lekcyjnych w ciągu roku i podzielona jest na 10 równych rat miesięcznych lub dwie równe raty semestralne, które wpłaca się na konto szkoły.
 2. Płatność za kurs dokonywana jest za semestr/miesiąc z góry.
 3. Płatność za kurs należy wpłacać przelewem bankowym na rachunek:
 4. 36 1910 1048 2201 0253 6240 0001
 5. Marta Terska, ul. Staromiejska 31, 62-571 Żychlin
 6. Tytułem: imię i nazwisko, numer faktury
 7. Szkoła zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym jeżeli Słuchacz/Opiekun słuchacza opóźnia się z zapłatą jakiejkolwiek należności wobec Szkoły przez okres dłuższy niż 14 dni.
 8. Szkoła wystawia faktury za lekcje.
 9. Słuchacz/Opiekun słuchacza zgadza się na wystawianie i wysyłanie przez Szkołę faktur w wersji elektronicznej na adres mailowy podany powyżej.

§5 Rozwiązanie umowy

 1. Rozwiązanie umowy następuje z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia po pisemnym oświadczeniu o rezygnacji z kursu (które może złożyć każda ze stron).
 2. Przy wcześniejszym rozwiązaniu umowy Słuchaczowi/Opiekunowi słuchacza przysługuje zwrot części wpłaty za niewykorzystane miesiące, gdy opłata za kurs została opłacona za cały semestr z góry.
 3. Szkoła zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z powodu niewystarczającej liczby chętnych.

§5 Postanowienia końcowe

 1. Czasowa nieobecność słuchacza na zajęciach grupowych nie stanowi podstawy do zmniejszenia opłaty za kurs. W takich przypadkach placówka udziela informacji co było na zajęciach.
 2. Słuchacz/Opiekun słuchacza zajęć indywidualnych ma prawo odwołać lekcję telefonicznie u lektora najpóźniej na 2 dni poprzedzającego lekcję maksymalnie dwa razy w semestrze. W przypadku odwołania lekcji po terminie, lekcja uważana jest za zrealizowaną. Odwołane zajęcia zostaną odrobione w terminie późniejszym.
 3. W przypadku odwołania zajęć z winy Szkoły brakujące jednostki zostaną odrobione w terminie dogodnym dla Słuchacz/Opiekun słuchacza lub data zakończenia kursu ulegnie przesunięciu.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i inne obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej przepisy prawa.